• vse
  • תמונת בית חולים חוץ
  • בדיקה
  • 2
  • collage
  • 1
  • 3
  • יולדות
Share |

חופש המידע

הסבר אודות החוק

חוק חופש המידעקובע את זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע מרשות ציבורית, בכפוף לסייגים שפורטו בו. הסייגים נועדו לשמור על זכויות מוגנות ואינטרסים ראויים כגון: בטחון המדינה, שמירת הפרטיות, סודות מקצועיים ומסחריים.

החוק קובע כי הכלל הוא שהרשות תיענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגש באינטרס אחר כגון ביטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים וכיו"ב.

בחינת הבקשה נעשה במסגרת הזמנים הקבועים בחוק. לפיכך על הרשות להשיב לפונה תוך 30 יום, אולם, במקרה הצורך, רשאי הממונה או ראש הרשות הציבורית להאריך את זמן המענה לטיפול עד ל-90 יום נוספים.

במקום בו המידע נוגע לצד שלישי, על הרשות לפנות לאותו גורם ולאפשר לו להתנגד למסירת המידע, פניה לצד שלישי מאריכה את זמן הטיפול בבקשה ב-21 יום נוספים, וככל שעמדת הצד השלישי נדחית, מוקנית לו הזכות לעתור על החלטת הרשות הציבורית והמידע לא יימסר למבקש עד למיצוי זכות זו.

מידע מפורט על החוק ניתן למצוא באתר היחידה לחופש המידע.

דרכי פניה לקבלת מידע

בקשות לקבלת מידע ניתן להגיש באמצעים הבאים:

·       פניה הממונה על חוק חופש המידע –  באדרה ג. חורי – חוריה, עו"ד
MediaH@gmc.gov.il

הממונה על חופש המידע בחטיבת בתי החולים הממשלתיים דוא"ל: Meida-med-cen@MOH.GOV.IL

Meida-med-cen@MOH.GOV.IL

הממונה על חופש המידע בחטיבת בתי החולים הממשלתיים דוא"ל: Meida-med-cen@MOH.GOV.IL

Meida-med-cen@MOH.GOV.IL

הממונה על חופש המידע בחטיבת בתי החולים הממשלתיים דוא"ל: Meida-med-cen@MOH.GOV.IL

·       הגשת בקשה מקוונת [http://foi.gov.il/he/inforequest]
טלפון - : 02-5082535

אגרות מכוח התקנות

על פי החוק תקנות חופש המידע (אגרות) התשנ"ט-1999, פניה לקבלת מידע תטופל לאחר תשלום אגרת בקשה על סך 20 ₪ והתחייבות (קישור לכתב התחייבות) המבקש/ת לשאת בעלות הטיפול בבקשה ובהפקת המידע המבוקש.

אגרות נוספות:

א.    אגרת טיפול: אגרה בעד איתור המידע המבוקש, מיונו, בחינת אפשרות מסירתו והכנתו לקראת מסירה והטיפול בו (להלן – אגרת טיפול), תהיה בסכום של 30 שקלים חדשים לכל שעת עבודה באיתור המידע, במיונו או בטיפול אחר בבקשה, החל בשעה הרביעית.

ב.     אגרת הפקה: של מידע בכתב, תהיה בסכום של 0.20 שקל חדש לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 2.47 שקלים חדשים לתקליטור מחשב שנמסר.

ג.      סכום אגרת הטיפול + אגרת ההפקה לא יעלה על 148 ₪.

ד.     היה המידע מוקלט, מוסרט, מצולם או מאוחסן על גבי מדיה דיגיטלית נתיקה – יישא המבקש, בעלות ההפקה או ההעתקה הממשיות של המידע.

את אגרת הבקשה ניתן לשלם בתשלום מקוון בקישור הבא: [http://foi.gov.il/he/inforequest]

על פי הוראות תקנות חופש המידע (אגרות) ישנן מספר נסיבות המקנות פטור מתשלום אגרת בקשה:

1.     אדם המבקש/ת מידע אודות עצמו/ה וזכויותיו/ה.

2.     מבקשת המידע היא עמותה או חברה לתועלת הציבור.

3.     המידע מתבקש עבור מחקר אקדמי.

4.     מבקש המידע הוא אדם המקבל קצבה מהמדינה.

דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע ברשותודו"חות שנתיים של המרכז הרפואי לגליל מכוח חוק חופש המידע
דין וחשבון שנתי, חופש מידע לשנת - 2012

דין וחשבון שנתי, חופש מידע לשנת - 2013

דין וחשבון שנתי, חופש מידע לשנת - 2014

דין וחשבון שנתי, חופש מידע לשנת - 2015

דין וחשבון שנתי, חופש מידע לשנת - 2016

דין וחשבון שנתי, חופש מידע לשנת - 2017

דין וחשבון שנתי, חופש מידע לשנת - 2019
--------------------------------------------------

חקיקה רלוונטית - קישור לאתרים בנושא


כתב התחייבות - לפי תקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט – 2111 .

העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור 2015

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור 2016

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור 2017