• collage
  • בדיקה
  • 2
  • תמונת בית חולים חוץ
  • 1
  • יולדות
  • vse
  • 3
Share |

רפואה בתקופת השואה *** בבניה *** בבניה *** בבניה *** בבניה *** בבניה ***

 

מעט רקע - מה זה כנס תחלואה ורפואה בשואה?

מאז שנת 2000 מתקיים בכל שנה במרכז הרפואי לגליל "כנס נהריה על תחלואה ורפואה בתקופת השואה" בשיתוף
עם "בית לוחמי הגטאות" והפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט בחיפה.

הפרויקט הינו מפעל ייחודי בארץ הבא לספר את סיפורה המופלא של הרפואה בשואה מחד, ואת השלכות הימים
הנוראים ההם על בריאות הניצולים וצאצאיהם מאידך.

כנס זה היה בין הראשונים בארץ במאה הזאת שעסקו בנושאי התחלואה הרפואה בהיבטם המקצועי.
היו כנסים שדנו בהיבטים הפילוסופיים והאתיים, אך לא בסוגיות הרפואיות עצמן. אלו נדונו בכנסים של שנות
החמישים והששים ביזמתו הברוכה של הד"ר מאיר דבורז'צקי ז"ל, שלו הקדשנו את הכנס הראשון. מאז רבו
הכנסים בארץ, נפתחו מרכזים ללימוד הרפואה והשואה בפקולטה בטכניון, באונ' חיפה, באונ' ת"א, ובמכללה
האקדמית גליל המערבי ועוד.  ומעל לכל מתבצעים מחקרים רבים, בעלי חשיבות מדעית ויישומית. חלקו של
הכנס שלנו בהתפתחות זו הוא רב.

בחרנו לקיים את הכנסים שלנו בקירבה לתאריך הרשמי של סיום מלחמת העולם השנייה (8.5.1945) ולא
בקרבה ליום השואה, הן כדי לציין את התאריך הנשכח של קץ הקרבות והן כדי להימנע מתחרות עם כנסים
רבים וחשובים המתקיימים ביום השואה.
מספר המשתתפים בכנסים עולה משנה לשנה ומגיע  למאות רופאים, אנשי אתיקה ומשפט, היסטוריונים,
סופרים ובעלי עניין רבים אחרים.


קצת על ההתחלה....

 

כאשר התחלנו בשנת 2000, לא ידענו אז אם תהיה זו מסורת. הייתה הכוונה צנועה מאד: ללמוד על התחלואה
שפשטה בגטאות ובמחנות, ביערות ובמחנות העקורים, ואת התארגנות כוחות הרפואה בהם. רצינו לספר את
הסיפור הנפלא של הרפואה באותם ימים חשוכים, ללמוד מה שניתן ולהפיק לקחים: לעצמנו ולדורות הבאים.
הדגש היה, אפוא, על העבר. הרבינו לעסוק  ברפואה וברופאים ועובדי הבריאות היהודים, ורק בכנסים האחרונים
העזנו גם לדון ברפואה הנאצית על היבטיה והשלכותיה הנוראיים כמו הניסויים בבני אדם והעיקור ההמוני.

בהמשך עסקנו בבריאותם של הניצולים ובתחלואה המאוחרת התוקפת אותם בשל ימי השואה.
הנושאים שנדונו כאן שימשו את בתי המשפט בדונם בתביעות הניצולים, הוצגו בפני ועדת דורנר ובפני גופים רבים
ושונים העוסקים בבריאותם של הניצולים ובפני משרד הבריאות, והיוו קטליזטור בהקמת הועדות המיוחדות במשרד
הבריאות שהכירו בקשר שבין השואה לחלק מ"התחלואה המאוחרת".

שלב נוסף היה עת העלינו לדיון מדעי ורפואי את השפעת השואה על בריאותם הפיסית של הצאצאים. עדיין אין בידינו
מסד נתונים שיוכיח קשר זה בקרב ילדי הניצולים בארץ, על אף קיומו באוכלוסיות אחרות כמו בהולנד ולנינגרד. 
מחקרים המתבצעים כעת בארץ יתנו בעתיד את תשובה.

הרבינו לדון בהיבטים האתיים החינוכיים של הרפואה והשואה, ובעיקר בהטמעת לקחיה בקרב הצוותים הרפואיים
ובמיוחד תלמידי הרפואה, דור הרופאים העתידי שלנו.

עד היום ניתנו מעל 100 הרצאות על ידי רופאים, אחיות, אנשי רפואה אחרים, היסטוריונים, אנשי חינוך ואתיקה ועוד.